میدان اولد تاون پراگ

در میدان اولد تاون پراگ ساعتی را می‌بینید که قرن‌هاست بدون کوچکترین اشتباهی نه فقط ساعت و زمان، که موقعیت خورشید و وضعیت ماه را هم نشان می‌دهد.